آلرگوسینا 03135548028-9
آسم،آلرژی و ایمونولوژی

تخصص ها


متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

لیست پزشکان